ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMA


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(SMA:Science Math Ability) <<ดาวน์โหลดไฟล์>