ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMA และ MEP


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษSMA และโครงการห้องเรียนพิเศษMEP <<ดาวน์โหลดไฟล์>