จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องนอน


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องนอน ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ครุภัณฑ์เครื่องนอน>>    <<2.รายละเอียดครุภัณพ์เครื่องนอน>>