จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา>>    <<2.รายละเอียดครุภัณพ์อุปกรณ์กีฬา>>