จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์หอพัก


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์หอพัก ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ครุภัณฑ์หอพัก>>    <<2.รายละเอียดครุภัณพ์หอพัก>>