จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์(บก.06)>>    <<2.TOR ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์>>