จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลู่ยางสังเคราะห์ลู่ยางพาราสนามกีฬา


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม/ลู่ยางสังเคราะห์ลู่ยางพาราสนามกีฬา   ดังเอกสารแนบมา<<แบบบก.01และ ปร.456รายการปรับปรุงซ่อมแซมลู่ยางสังเคราะห์ลู่ยางพาราสนามกีฬา>>