จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานซักผ้าห้องน้ำห้องส้วม


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมลานซักผ้าห้องน้ำจำนวน 10ห้อง และห้องส้วมจำนวน10ห้อง   ดังเอกสารแนบมา<<แบบบก.01และปร.456รายการปรับปรุงซ่อมแซมลานซักผ้าห้องน้ำห้องส้วม>>