จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน  ดังเอกสารแนบมา<<ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน>>