จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานซักผ้าห้องน้ำห้องส้วม


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมลานซักผ้าห้องน้ำจำนวน 10ห้อง และห้องส้วมจำนวน10ห้อง   ดังเอกสารแนบมา<<แบบบก.01และปร.456รายการปรับปรุงซ่อมแซมลานซักผ้าห้องน้ำห้องส้วม>>

จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตโครงหลังคาเวทีมวย


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตโครงหลังคาเวทีมวย   ดังเอกสารแนบมา<<แบบบก.01และปร.456รายการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตโครงหลังคาเวทีมวย>>  

จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์(บก.06)>>    <<2.TOR ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์>>

จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลู่ยางสังเคราะห์ลู่ยางพาราสนามกีฬา


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม/ลู่ยางสังเคราะห์ลู่ยางพาราสนามกีฬา   ดังเอกสารแนบมา<<แบบบก.01และ ปร.456รายการปรับปรุงซ่อมแซมลู่ยางสังเคราะห์ลู่ยางพาราสนามกีฬา>>