แจ้งการเปลี่ยนแปลงการรับ ป.พ.1 ป.พ.2และป.พ.6ของนักเรียนชั้นม.3และชั้นม.6


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการรับ ป.พ.1 ป.พ.2และป.พ.6ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  <<ดาวน์โหลดไฟล์>

เลื่อนการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1และชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องเลื่อนการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2563 <<ดาวน์โหลดไฟล์>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2563(เพิ่มเติม)


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2563(เพิ่มเติม) <<ดาวน์โหลดไฟล์>

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) <<ดาวน์โหลดไฟล์>

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMA


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(SMA:Science Math Ability) <<ดาวน์โหลดไฟล์>