รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 <<ดาวน์โหลดไฟล์>

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1และชั้นม.4 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดนักเรียนชั้นม.1และชั้นม.4 โครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
ตามที่ สพฐ. ได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และชั้นม.4 เข้าร่วมโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ได้สอบข้อเขียน สัมภาษณ์  ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย และทักษะกีฬานั้น และกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นั้น ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกไปก่อน 
เนื่องจากคณะกรรมการกลั่นกรองยังไม่สามารถประชุมได้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2563


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2563 <<ดาวน์โหลดไฟล์>

การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2563 <<ดาวน์โหลดไฟล์>

การรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2563


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2563 <<ดาวน์โหลดไฟล์>