การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

VTR โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 63

พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์