การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

VTR โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 63

พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

ต้นราชพฤกษ์