การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

VTR โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 63

พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์

ปรัชญา  “สุขโข ปัญญา ปฏิลาโภ” ปัญญาพาให้มีสุข

คติพจน์ “สามัคคี มีวินัย  ใฝ่ความรู้  เชิดชูสถาบัน  มุ่งมั่นการงาน”