การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

VTR โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 63

พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์

         ข้อมูลผู้บริหาร

         1) ผู้อำนวยการโรงเรียน   นายมานพ  จุลิวรรณลีย์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (กศ.ม.)   การบริหารการศึกษา   โทรศัพท์ 089-4636299   e-mail  manopwanlee2010 @ gmail.com ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 

         2) ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  นายวิสิทธิ์  ทองนอก  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี (กศ.บ.) การศึกษาบัณฑิต  ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562