การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

VTR โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 63

พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์

ประวัติโดยย่อ 

โรงเรียนนาทวีวิทยาคมได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อปี พ.ศ. 2516  โดยอาศัยที่เรียนอาคารชั่วคราวภายในโรงเรียนบ้านนาทวี  ในการจัดการเรียนการสอน  มีนายสมคิด สุวรรณยุหะ เป็นครูใหญ่ และรับนักเรียนสหศึกษา 1 ห้อง มีจำนวนนักเรียน 51 คน ครู 2 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2518  โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจากนายเมล์  รัตนเสถียร  เนื้อที่ 30 ไร่  และขอใช้ที่ดินของกรมธนารักษ์อีก  50 ไร่  รวมเป็น  80  ไร่  เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  เขตพื้นที่บริการอำเภอนาทวี 8ตำบล55 หมู่บ้าน